** پر ِ پرواز **

شعر اصول دین برای کودکان

                    شعر اصول دین برای کودکان  اصول دین بود پنچ دانستنش بود گنج توحید باشد یکم نبوت است دوم معاد سومین است این سه اصول دین است دو اصل دیگر آن که نزد ما شیعیان عدل و امامت بود راه سعادت بود ...
24 فروردين 1394